sub, 02/27/2016 - 13:06

1. Osnove

Prema zakonu o gradnji građenje je izvođenje radova (pripremnih radova, zemljanih radova, radova na izradi građevinskih konstrukcija, građevinsko-instalaterskih radova, građevinsko-završnih radova, radova na ugradnji građevnih proizvoda, ugradnji postrojenja ili opreme, te drugih radova) radi podizanja nove građevine, rekonstrukcije, adaptacije i održavanja uporabljive građevine ili radi promjene stanja u prostoru.

Pročitajte više
sub, 02/27/2016 - 13:02

1. Osnove

Rekonstrukcija obuhvaća:

- obnovu postojeće građevine ili cjeline čija je fizička degradacija znatna (djelomično ili potpuno rušenje),

Pročitajte više
sub, 02/27/2016 - 13:01

1. Osnove

Adaptacija je aktivnost kojom se građevina projektirana i sagrađena (najčešde i korištena) za točno određenu namjenu u nekom trenutku prilagođava nekoj drugoj namjeni ili režimu korištenja.

Pročitajte više
sub, 02/27/2016 - 12:59

1. Osnove

Sustavi za saniranje

Kada zgrade ostare postaju skupe za Investitora. Oštećenja na građevinskim objektima i kvaliteta gradnje dovode do porasta troškova kozmetičkih popravka i održavanja.

Pročitajte više
sub, 02/27/2016 - 09:40

1. Osnove

Ostarjele i vizualno nedopadljive fasade smetaju današnjim estetskim zahtjevima. Popravak je često povezan s velikim i skupim zahvatima. Samo u vrlo rijetkim slučajevima je dovoljan jednostavan premaz bojom. Pročitajte više